Bàn gỗ 120 x 60 x80

Bàn gỗ 120 x 60 x80

Đặc trưng
Hình tham khảo thực tế
Nhiều mẫu vật liệu
Đã dựng khung xương
Hoạt họa
Verts:
72
Edges:
108
Faces:
54
Tris:
108
Xin mời đăng nhập để tiến hành download hoặc Đăng ký tài khoản mới

Nội dung miễn phí:

bango-120x60x80-free.7z

Nội dung premium:

Sản phẩm khác