Bồn rửa mặt

Bồn rửa mặt

Đặc trưng
Hình tham khảo thực tế
Nhiều mẫu vật liệu
Đã dựng khung xương
Hoạt họa
Verts:
531
Edges:
1,032
Faces:
501
Tris:
992
Xin mời đăng nhập để tiến hành download hoặc Đăng ký tài khoản mới

Nội dung miễn phí:

Nội dung premium:

bonruamat-free.7z

Sản phẩm khác