Đài Radio Cũ

Hình ảnh
Xem 3D

Đài Radio Cũ

Đặc trưng
Hình tham khảo thực tế
Nhiều mẫu vật liệu
Đã dựng khung xương
Hoạt họa
Verts:
24
Edges:
38
Faces:
18
Tris:
40
Xin mời đăng nhập để tiến hành download hoặc Đăng ký tài khoản mới

Nội dung miễn phí:

Nội dung premium:

dairadiocu-free.7z

Sản phẩm khác