Khăn trải bàn 120 x 60 x 80

Khăn trải bàn 120 x 60 x 80

Đặc trưng
Hình tham khảo thực tế
Nhiều mẫu vật liệu
Đã dựng khung xương
Hoạt họa
Verts:
187
Edges:
366
Faces:
180
Tris:
320
Xin mời đăng nhập để tiến hành download hoặc Đăng ký tài khoản mới

Nội dung miễn phí:

Nội dung premium:

khantraiban-120x60x80-premium.7z

Sản phẩm khác