Laptop

Laptop

Đặc trưng
Hình tham khảo thực tế
Nhiều mẫu vật liệu
Đã dựng khung xương
Hoạt họa
Verts:
300
Edges:
436
Faces:
161
Tris:
277

- Mô hình 3D laptop, trên mặt laptop có gắn tem intel Core i7 và Nvidia GeForce
- Bàn phím tiếng Đức.
- Vật liệu bao gồm Normal map, kích thước HD 2048 x 2048.
- Nguồn từ free3d.com, remesh bởi tipforeveryone.

Xin mời đăng nhập để tiến hành download hoặc Đăng ký tài khoản mới

Nội dung miễn phí:

laptop1-free.7z

Nội dung premium:

Sản phẩm khác