Nắp cống bê tông vuông

Hình ảnh
Xem 3D

Nắp cống bê tông vuông

Đặc trưng
Hình tham khảo thực tế
Nhiều mẫu vật liệu
Đã dựng khung xương
Hoạt họa
Verts:
4
Edges:
4
Faces:
1
Tris:
2
Xin mời đăng nhập để tiến hành download hoặc Đăng ký tài khoản mới

Nội dung miễn phí:

napcongbetong-free.7z

Nội dung premium:

Sản phẩm khác