Sofa

Sofa

Đặc trưng
Hình tham khảo thực tế
Nhiều mẫu vật liệu
Đã dựng khung xương
Hoạt họa
Verts:
727
Edges:
1,661
Faces:
960
Tris:
1,402
Xin mời đăng nhập để tiến hành download hoặc Đăng ký tài khoản mới

Nội dung miễn phí:

sofa1-free.7z

Nội dung premium:

Sản phẩm khác