Tương ớt Chinsu

Hình ảnh
Xem 3D

Tương ớt Chinsu

Đặc trưng
Hình tham khảo thực tế
Nhiều mẫu vật liệu
Đã dựng khung xương
Hoạt họa
Verts:
80
Edges:
152
Faces:
74
Tris:
156

Mô hình 3D chai tương ớt Chin Su, sản phẩm phổ biến trong các bữa ăn của người Việt Nam

Xin mời đăng nhập để tiến hành download hoặc Đăng ký tài khoản mới

Nội dung miễn phí:

Nội dung premium:

tuongotchinsu-premium.7z

Sản phẩm khác