Viên gạch

Hình ảnh
Xem 3D

Viên gạch

Đặc trưng
Hình tham khảo thực tế
Nhiều mẫu vật liệu
Đã dựng khung xương
Hoạt họa
Verts:
8
Edges:
12
Faces:
6
Tris:
12
Xin mời đăng nhập để tiến hành download hoặc Đăng ký tài khoản mới

Nội dung miễn phí:

viengach-free.7z

Nội dung premium:

Sản phẩm khác